Leden van de vogelwerkgroep Zoetermeer verrichten in het werkgebied uiteenlopende soorten tellingen. De meeste tellingen worden onder de vlag van SOVON uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die ontplooid worden. Wilt u ook een bijdrage geven aan het telwerk? Neem dan via het contactformulier contact met ons op.

 

Landelijk atlas project (SOVON)

Heel Nederland is de afgelopen jaren systematisch uitgekamd op het voorkomen van broedvogels én winter- en trekvogels. De leden van de Vogelwerkgroep Zoetermeer namen in totaal 50 km2 voor hun rekening. De atlasblokken 30-57 en 30-58 zijn door ons onderzocht.

Meer informatie over deze telling

 

Broedvogels van het Buytenpark in 2016 (VWG in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer)

Elke vijf jaar worden belangrijke gebieden binnen de gemeente onderzocht op het voorkomen van broedvogels. In 2016 is het Buytenpark aan de beurt. In 2017 het Westerpark. Van een uur voor zonsopkomst tot twee uur daarna ons inventarisateiteam door een gebied en brengt zoveel mogelijk broedvogels in kaart. Dit gebeurt op het gehoor en op zicht. Het resultaat is een broedvogelatlas van het gebied. Daarnaast produceren we een rapport met conclusies en aanbevelingen voor het beheer. Van de gemeente verwachten wij, dat deze in haar beleidsvoornemens en in de uitvoering daarvan met onze onderzoeksgroep overlegt en rekening houdt met onze ideeën.

 

 

Watervogeltellingen

Watervogeltellingen worden in de wintermaanden uitgevoerd in de Zoetermeerse Plas, Benthuizerplas, Noordhovense Plas, Geerpolder, Grote Polder en de Balij.

Meer informatie over deze telling

 

Punt Transekt Telling

Momenteel wordt er één Punt Transekt Telling bij Zoetermeer uitgevoerd.

Meer informatie over deze telling

 

MUS-telling

Vanaf de start van het Meetnet Urbane Soorten heeft de Vogelwerkgroep Zoetermeer enthousiast meegedaan. Alle stadswijken worden geteld.

 

Meer informatie over deze telling

 

Slaapplaatstelling

Veel vogelsoorten trekken tegen de avond naar gezamenlijke slaapplaatsen. Voor een aantal soorten doet de Vogelwerkgroep Zoetermeer mee om de aantallen op de slaapplaats bij te houden. In Zoetermeer worden de slaapplaatsen van de Grote Zilverreiger en de Aalscholver jaarlijks geteld.

Meer informatie over deze telling

 

Kolonievogels

Diverse vogelsoorten broeden in kolonies. Landelijk worden de kolonies van deze soorten geteld. Ook in Zoetermeer zijn kolonies. Bijvoorbeeld van de Aalscholver, Blauwe Reiger, Visdief, Kokmeeuw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw. Niet altijd lukt het om alle kolonies systematisch te tellen, dus alle informatie over aantallen broedparen in een kolonie is welkom.

Meer informatie over deze telling

 

Trekvogeltellingen

Sinds 2000 worden er in het najaar overvliegende trekvogels in het Buytenpark geteld. De resultaten van de tellingen worden op trektellen.nl ingevoerd. De resultaten van het Buytenpark zijn ook via onze website te vinden.

Meer informatie over deze telling